تجهیزات شبکه به مجموعه‌ای است برای راه اندازی یک شبکه رایانه‌ ای

تجهیزات شبکه