اسپیکر از اصطلاح speaker انگلیسی گرفته شده است .معادل پارسی اسپیکر است

اسپیکر